להזמנות:

r-ilanit@zahav.net.il

תקנון

ברוכים הבאים לאתר בכתובת :   )    

להלן: "האתר"  )


האתר מופעל ע"י : דאמי גולד  DAMI  GOLD  

( להלן: "מפעילת האתר")


תנאי השימוש אלה :

( להלן : " התנאים ו/או תנאי השימוש" )

מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת  האתר.

 

1.    כללי:

 

1.      הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר.

את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין,לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

2.      בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" כל אדם אשר עושה שימוש באתר זה ובכל דרך אחרת וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").

3.      כל פעולה אשר משתמש מבצע באתר זה כפופה להוראות תקנון זה ו/או לכל הוראה נוספת הקיימת באתר זה וכן,על ידי שימוש באתר המשתמש מאשר כי קרא הוראות התקנון זה וכי הוא מסכים ומתחייב למלא אחר האמור בו. מי שאינו מסכים לתנאי השימוש של אתר זה או לכל הוראה אחרת המופיעה באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתכניו.

4.      תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר ( כדוגמת טלפון סוללארי,טבלטים למינהם וכו') כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

5.      האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ,לשם נוחות האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן כל האמור בלשון רבים, יש לקרוא אילו נאמר אף בלשון יחיד. לפי העניין ולהיפך.

6.      הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.

7.      תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד . בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

8.      כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון .

9.      המועד שנרשם, לכל עניין ועניין , במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

10. אין באמור התקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-,1981  ( להלן:"חוג הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות") , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין בלבד. ולא ישמשו בפרשנות התקנון ותנאי השימוש.

12. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים , נציגיהם, יורשיהם, וכל נציג מורשה אחר שלהם.

13. החברה ומפעילת האתר עושים במיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה,

מפעילת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהיא הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.

14. החברה / מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה ו/או כל הוראה אחרת באתר ובתקנון מעת לעת,

על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן על המשתמש באתר לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

15. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה/ מפעילת האתר.

 

16. מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.

17. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

 

2.הגבלת אחריות:

 

1.      השרות באתר דאמי גולד DAMI GOLD   ניתן לשימוש כמו שהוא ( As ls ) ולכן לא תהייה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה.

דרישה או תביעה כלפי החברה או מפעילת האתר ו/או מטעמה בגין השרות המוצע באתר, אופי השרות, מגבלות הקיימות באתר או כל טענה כלשהי הנוגעת לאי התאמת השרות ו/או המוצרים ללקוח ודרישותיו.

2.      מפעילת האתר / החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה

לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שיגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

 

3.      מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר ו/או המוצרים הנמכרים באתר.

4.      מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהיא (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג ), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש/רוכש  או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.      למען הסר ספק , מובהר כי מרגע שהמוצר נשלח ללקוח מפעיל האתר ו/או החברה ו/או בעליה, ו/או מי מטעמה אינם אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר ו/או שימוש מוטעה ו/או שימוש אחר מזה שלשמו נועד המוצר אשר סופק ללקוח מטעם מפעיל האתר ו/או החברה. אחריות לעניין זה היא על מי שרכש את המוצר בכל הנזק אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' ו/או לכל אדם אחר ו/או לרכוש.

6.      כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או טיפול רפואי ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.

7.      האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.

8.      החברה  ו/או מפעיל האתר ו/או בעליו לא תישא בכל אחריות לכל נזק כלשהוא שייגרם במישרין ו/או בעקיפין בשל רכישה באתר זה או בשל אי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של הלקוח או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה ע"י קטין ללא הסכמת הוריו , רכישה בכרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו וכו' . כמו כן מפעילת האתר ו/או החברה ו/או בעליו אינה אחראית לנזק אשר יכול ויגרם בגין איחור באספקה.

9.      על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן ו/או מוצר מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך , לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן ובמידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

10. מפעילת האתר ו/או החברה ו/או בעליו לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

11. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת  הפוגמת ביכולת שימוש באתר.

12. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר ו/או החברה ו/או בעליו ו/או מי מטעמה , לא ישאו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על ידי המשתמש ו/או על ידי הלקוח/ה .

 

 

הרשמה לאתר והצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר :

 

1.      המשתמש ו/או המזמין ו/או הלקוח/ה מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ בכל תחום שהוא.

2.       על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין ו/או משתמש ו/או הלקוח/ה להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

3.      הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין  ו/או המשתמש ו/או הלקוח/ה לא יידרש לשוב להירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

4.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהתנאים הבאים: א. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין,  ב. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה.  ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון.  ד. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.                             ה.  כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5.      מפעילת האתר  ו/או החברה ו/או בעליו עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.

6.      מפעילת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

7.      בעת הרישום  באתר על המזמין להזין את פרטיו האישיים והן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ומספר טלפון.

8.      פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

9.      כל אדם ,לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות בעל כרטיס  אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת החברות כרטיסי האשראי ( לעיל ולהלן: "המזמין" )

 

 

 

 

תנאי רכישה באתר:

 

1.      מפעילת האתר /ואו החברה מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.

2.      רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, יישוב, רחוב, מס' בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית, השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

3.      המשתמש ו/או המזמין ו/או הלקוח מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.

4.      חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

5.      בעת כניסה לאתר זה ושימוש באתר בכל דרך שהיא ולכל צורך,  לרבות אך, לא רק, ביצוע רכישה באמצעות האתר, הנכם מסכימים ומחויבים לתנאי השימוש באתר כפי שמוגדרים הם בתקנון זה ובהתאם לעדכונם מעת לעת על ידי מפעילת האתר ו/או החברה.

6.      כל משתמש ו/או מזמין רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: א. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

ב. המשתמש ו/או המזמין הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

7  .   אתר זה אינו מחייב אף משתמש לבצע רכישה ועל כן, כל משתמש                          שביצע הזמנה דרך האתר מסכים בכך לתנאי תקנון זה ולחיובו בכרטיס אשראי ו/או באמצעי התשלום אשר נמסר על ידו במעמד ביצוע ההזמנה באופן ומוסכם.

8.  משתמש אשר השלים את תהליך ההזמנה באתר לא יוכל לבוא בטענות בנוגע למחיר המוצר באתר ו/או טיב השירות המוצע באתר זה.

9. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

10. על מנת למנוע כל אפשרות תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

11. משתמש ו/או לקוח ו/או מזמין אשר השלים רכישה באתר מצהיר בזאת כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .והינו מעל גיל  18 . במידה ובעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18 )  או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס , המשתמש ו/או המזמין נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופסיים החוקיים שלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה כאמור.

12. עמלות סליקה של חברות האשראי ו/או PAY PAL  יחולו על המשתמש בלבד.

13. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר  ו/או החברה ו/או בעליו אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת,       כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי אחרים ברשת, מפעילת האתר  ו/או החברה /ואו בעליו אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר  ו/או /ואו בעליו אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

14. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

15. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר. הפרטים כפי שהוזנו בטופ ההזמנה ע"י המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

16. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה ( להלן "ההזמנה" ) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפייפ אל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

17 .על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים .

          18. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי                       שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

מדיניות סודיות ופרטיות :

1.      מפעילת האתר  ו/או החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי תקנון זה מהווה בין היתר את מדיניותו של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

2.      כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני, טלפון וכדומה) ישמרו במאגרי המידע של החברה ו/או מפעילת האתר.

3.      מפעילת האתר ו/או החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים , במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

4.      במידע האמור לא יעשה כל שימוש למעט השימוש אשר לשמו הוא נועד ובגינו נמסר.

המידע נשמר על ידינו ולא יועבר לשום גורם ו/או צד ג' אלא בהסכמת לקוחותינו בלבד.

5.      מפעילת האתר ו/או החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה ו/או מפעילת האתר.

6.      למרות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או מפעילת האתר ו/או בעליו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם,           המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת האתר /ואו החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

7.      מפעילת האתר ו/או החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירותו לגורמים אחרים.

8.      מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ו/או החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על ידה בעת השימוש באתרים.

9.      מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של מפעיל האתר ו/או החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

10. כל מידע אחר אשר הגיע לידנו ביחס למשתמש אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש וכפוף למדיניות הפרטיות באתר זה, וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, וכיו"ב , ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, ועל כן לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם.

11. מפעיל האתר ו/או החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- "עוגיות" (cookies)

על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

12. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של מפעיל האתר ו/או החברה ו/או מכח עליון, מפעיל האתר ו/או החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

התכנים באתר:

 

1.      ייתכן כי האתר יכלול בתוכו , טקסטים, תמונות, סרטוני וידיאו ומידע נוסף

(להלן "התכנים" ).

2.      המידע אודות השירותים ו/או המוצרים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעילת האתר נושאת באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.

3.      התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

4.      מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה להקנות למשתמש את הידע המקצועי, אך אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לתוצאות כלשהן.

                            אופן ביצוע התשלום בגין ההזמנות :

1.      הזמנה תתבצע דרך אתר זה ובהתאם לתהליך ההזמנה הקבוע באתר, בכל עת.

מערכת ההזמנות באתר עובדת  24/7 וניתן לבצע הזמנה בכל זמן ובכל שעה ומכל מקום בעולם ההזמנה תטופל בהתאם לשעות הפעילות של מפעילי האתר ו/או החברה כפי המופיע בתקנון זה.

2.      התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" כדוגמת פייפ אל ( www.paypal.com) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

3.      אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפייפ אל, מפעילת האתר ו/או החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפ אל. השימוש וקבלת האישור מפיי פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פייפ אל.

4.      בעת מילוי ההזמנה נבקשכם להקפיד ולעקוב אחר ההוראות וכן למלא את כל הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה באתר במלואם, כך נוכל לספק את הזמנתכם במועד וללא תקלות.

5.      מפעילת האתר ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים להחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 

6.      לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

 

7.      כמשתמש באתר הנך מאשר כי הפרטים אשר הוזנו באתר בעת ביצוע ההזמנה הינם נכונים , מלאים ומדויקים, וכי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשו על פי רצון המשתמש והסכמתו.

 

8.      מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע מפעילת האתר ו/או החברה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

 

9.      במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

10. במקרה בו הפרטים שימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, אנו לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 

11. בכל בעיה ו/או שאלה בנוגע למוצר ו/או לתהליך הזמנה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל  damigold555@gmail.com   בכל עת.

 

12. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

 

13. אישור  פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר ו/או מפעילת האתר ו/או החברה מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר ו/או מפעילת האתר ו/או החברה תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או מפעילת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 

14. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

 

15. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לידי הלקוח.

 

תנאי רכישה כלליים לכל המוצרים הנמכרים באתר:

 

1.      מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור מוצרים שנרכשו.

2.      יודגש כי מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל המוצרים יהיו זמינים במלאי ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר בגין זאת, במקרה שהמוצר אינו זמין במלאי, מפעילת האתר תיצור קשר עם המשתמש ותיידע אותו, אם הלקוח ירצה מוצר חלופי, יחויב לפי אותו מוצר, ואם לא ירצה , כרטיסו לא יחויב כלל.

3.      מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים , כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

4.      מפעילת האתר רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו/או צד ג'.

5.      מובהר בזאת, כי מפעילת האתר ו/או החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.      מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

7.      תמונות המוצרים המופיעים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהוא את מפעילת האתר.

8.      מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר.

9.      שינוי הזמנה טרם יצאה למשלוח תיעשה באישור מראש של מפעילת האתר בלבד.

10. המחירים המופיעים באתר בשקלים והם כוללים מע"מ.

11. מפעילת האתר תהא רשאית לעדכן את סל השירותים המוצע באתר.

12. חשבונית מס לעסקה תישלח למשתמש לכתובת הדוא"ל שמסר ו/או בעת אספקת המוצר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

 

מחירים באתר ואמצעי תשלום :

 

1.      על המשתמש לדעת כי יתכן מצב בו המחיר המוצג באתר לא יהיה עדכני ו/או מדויק, וזאת כתוצאה מטעות אנוש ו/או טעות חנותית ו/או תפעולית באתר. במקרה שכזה, שירות הלקוחות שלנו יעדכן בדבר הטעות ובדבר מחירו המעודכן של המוצר.

2.      אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים בתקנון זה ובהתאם למחירים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

3.      במידה וקיים שוני בין מחיר המוצר בפועל לבין מחיר המוצר בעת ההזמנה והמוצר שהוזמן טרם נשלח , הלקוח יעודכן בדבר השינוי ויהיה רשאי לבחור אם להשלים את תהליך ההזמנה או בביטול ההזמנה ללא דמי ביטול.

4.      חיוב ישיר באתר באמצעות כרטיס אשראי כחלק מחוויית השירות שאנו מעניקים ללקוחותינו, דאגנו להטמיע באתר זה מערכת סליקה מתקדמת ומאובטחת המאפשרת ביצוע חיוב מיידי בכרטיס אשראי בהתאם לכל הכללים הקבועים בתקנות חברות כרטיסי האשראי.

5.      במידה וההזמנה נשלחה, המזמין מסכים בזאת כי יחויב בהפרש בין המחיר ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה לבין מחיר בפועל. ככל והמזמין אינו מסכים למחיר המעודכן עליו להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה במוצר שימוש, וזאת תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. האחריות להחזרת המוצר הינה על הלקוח וככל והמוצר לא יתקבל חזרה במשרדי החברה הלקוח יחויב במחיר המוצר המוזמן כפי שמופיע בחנות.

6.      פרטי כרטיס האשראי מוזנים באתר בעת ביצוע הזמנה בלבד ומועברים באמצעות דף המאובטח בטכלוגיית ssl  לצורך ביצוע החיוב. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים ולכן השימוש בפרטי האשראי הינם חד פעמי.

פרטי החיוב אינם נשמרים מטעמי ביטחון והגנה על פרטיות לקוחותינו, גם לא לצורך חיוב הזמנות חוזרות. בכל הזמנה יש לעדכן/למסור את פרטי החיוב מחדש.

7.      כמו כן, במידה וההפרש במחיר הינו לטובת המזמין, יזוכה אמצעי החיוב, באמצעותו בוצעה ההזמנה, בהפרש. ככל ולא יתאפשר זיכוי אמצעי החיוב של המזמין, למזמין ישמר זיכוי עתידי בחברה והוא יעודכן על כך.

8.      בעת שימוש באתר באמצעות כרטיס אשראי הנך מצהיר בזאת כי הנך נחשב לבגיר לצורך ביצוע רכישות בהתאם לחוק וכי הנך מחזיק כרטיס אשראי תקף אשר הונפק ואושר על ידי חברות האשראי המוכרות, וכי הנך רשאי לבצע עסקאות לפי החוק.

 

9.      מוצר שלא קיים במלאי לא יהיה ניתן להוסיפו לסל הקניות . במידה ולאחר ביצוע הזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך. ככל ובוטלה מכירה כאמור, מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל

צד שלישי במחיר גבוה יותר.

10. מוצר בו תינתן הנחה ו/או מבצע, קבלת ההנחה ו/א המבצע יקבע אך ורק על ידי החברה ו/או מפעילת האתר.  החברה ו/או מפעילת האתר רשאית לבטל את ההנחה ו/או את המבצע בכל עת שתבחר ולא תהייה למשתמשי האתר כל טענה בדבר שינוי ו/או ביטול זה.

11. החברה  ו/או מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן  ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר את אמצעי התשלום הקיימים באתר, הכל בהתאם לאפשרויות התשלום הניתנות בסיום ביצוע הזמנה באתר ובהתאם לנהלי האתר שיקבעו על ידי החברה ו/או מפעילת האתר עת לעת.

 

 

מוצרי איפור וקוסמטיקה ובישום הנמכרים באתר:

                        

1.      האתר מציע לרכישה מוצרים בתחום הבישום , איפור, טיפוח והקוסמטיקה.

2.      כל מוצרי הבישום, האיפור, הטיפוח והקוסמטיקה הנמכרים באתר ונדרש להם רישוי הינם עפ"י רישיון משרד הבריאות.

3.      יודגש כי במידה והנך רגיש לאחד מן המרכיבים במוצר, אין להשתמש במוצר,

באחריות המשתמש לקרוא את רכיבי המוצר אשר מפורטים על אריזתו בטרם השימוש,

כך גם ינהג המשתמש בנוגע לכל הגבלה רפואית ו/או אלרגיה לרכיבים מסוימים.

4.      התכנים והמידע באתר אינם מהווים חוות דעת רפואית או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא, כל מידע המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול. יש לקרוא את הוראות השימוש של המוצר על גבי המוצר לפני השימוש.

5.      מפעיל האתר ו/או החברה אינו אחראי על אופן השימוש במוצרים ותוצאותיו, המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.

משלוחים, אספקה והובלת המוצרים:

1.      אספקת המוצר ע"י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי  פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

אנו עושים כל מאמץ לספק לכם את הזמנתכם במועד ולכתובת אשר נמסרה על ידכם בעת ביצוע ההזמנה התקבלו פרטים מלאים ונכונים. כפי שנדרש בתקנון זה.

2.      אספקת מוצרים שנרכשו באתר  אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

משלוחים באתר זה יבוצעו על ידי חברת שליחויות ברחבי הארץ למעט אזורים המוגדרים כמוקדי סיכון ו/או שטחים ו/או מעבר לקו הירוק. מחיר המשלוח יתווסף למחיר המוצר בעת ביצוע ההזמנה.

3.      מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה למפעילת האתר ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו. במידה והלקוח כן מסכים ומאשר השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל מקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר ו/או החברה.

 

4.      אספקת המוצרים תהיה עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה ע"י הלקוח (לא כולל שישי שבת וחג)

במידה ולא יתאפשר לספק את הפריט תוך פרק זמן זה, תודיע מפעילת האתר ו/או החברה

ללקוח בהקדם האפשרי, והלקוח מוותר על כל טענה בהקשר זה והלקוח לא יהיה זכאי לבטל את הרכישה בגין עובדה זו, וזאת בתנאי שהאיחור נובע מפעילות האתר בלבד ובאיחור סביר של 3 ימי עסקים נוספים.

 

5.      במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

6.      ניתן לבצע הזמנות באתר 24/7 יחד עם זאת טיפול בהזמנות יעשה אך ורק בימים א'-ה'

בין השעות 12:00-17:00 . למען הסר ספק, ימי שישי, שבת וכן ערבי חג וחג אינם נחשבים כימי עסקים כמו כן יום ההזמנה לא נחשב ליום עסקים ולכן לא יילקחו בחשבון במניין הימים לאספקת המוצרים.

7.      המשלוח מבוצע באמצעות חברת משלוחים חיצונית ועל כן, אין לחברה כל אחריות על עיכובים הקשורים לחברת המשלוחים.

8.      מפעילת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות שילוח לנקודת איסוף ותוך 6 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ימי א'-ה' לא כולל ימי שישי שבת ערב חג וחג .

9.      ההזמנה תסופק לכתובת אשר נמסרה בעת ביצוע ההרשמה לאתר, שינוי כתובת לביצוע המשלוח לאחר שהמשלוח יצא ממחסני החברה תגרור תשלום נוסף אשר יקבע על ידי החברה בעת שינוי כאמור.

10. כאמור, משלוח יתאפשר לאחר עיבוד מלא וסופי של ההזמנה וכן, קבלת תשלום מלא עבור המוצר ועבור המשלוח וקבלת אישור על ביצוע תשלום זה.

11. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם מפעילת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

12. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.

13. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. מפעילת האתר /ואו החברה תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

14. אנו רשאים לעכב משלוח ולמנוע את אספקתו באם לא התקבל תשלום מלא עבורו ו/או הזמנה לא בוצעה במלואה ו/או בצורה תקינה.

15. מוצר שנשלח לכתובת שגויה וכתובת זו נמסרה בעת ביצוע ההזמנה, וחזר אלינו, המשתמש יישא בכל עלות פוטנציאלית הנוגעת להחזרת המוצר ובכלל זה עלויות המשלוח ו/או ההחזרה, וכן עלויות משלוח נוסף לכתובת מתוקנת ועלויות נוספות ככל שיידרשו וייקבעו על ידי מפעילת האתר ו/או החברה בהתאם לנסיבות המקרה.

16. שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת המוצרים באתר מוענק הן בתחומי מדינת ישראל והן למדינות מחוצה לה.

17. המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.

18. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי  או הפייפאל ויצטרף לתשלום עבור המוצרים,

ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה,

או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

19. דמי המשלוח בנוסף למחר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.

20. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס האשראי ו/או באמצעות חשבון הפייפאל. מפעיל האתר ו/או החברה רשאית לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

21. עיכובים באספקת המוצרים אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או מצדדי ג' כגון: רשויות המכס למפעילות האתר ו/או החברה לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו.

22. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי מפעילת האתר ו/או הספקים.

23. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

24. מפעילת האתר ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות  הבלעדית לשנות את אפשרויות המשלוח מעת לעת , עלויות המשלוח ותנאי המשלוח ואזורי המשלוח באתר בכל עת.

ללא הודעה מוקדמת מראש.

25. על הלקוח להודיע מיידית למפעיל האתר ו/או החברה אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

26. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור/ ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

כוח עליון , מלחמה , מבצע צבאי, מבצע חרום, נזקי טבע, אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר ו/או החברה כגון שביתות, והשבתות כלל משקיות, קורונה, סגר , רעידת אדמה,       ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת המוצר.           כל סיבה שאינה בשליטת מפעילת האתר ו/או החברה מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות בתקופות שקודמות לחגים ובמהלך החגים, ייתכנו עיכובים בזמני ההפצה.                       כולל חודש נובמבר חגי קניות באינטרנט

אספקת מוצרים בחו"ל:

 

1.      אספקת מוצרים תתבצע ע"י חברות השילוח הבינלאומיות עמה תעבוד מפעילת האתר ישירות לבית הלקוח/ה, דמי השילוח יחולו על המשתמש/ת בלבד עפ"י עלויות חברת השילוח.

2.      יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברות השילוח לא תהיה כל טענה כלפי

מפעילת האתר.

3.      המשתמש מצהיר כי המיסים בעבור רכישת המוצרים, לרבות מכס, יחולו על המשתמש בלבד לפי אותה מדינה ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לעלויות אלו ולא תהיה טענה כלפי           מפעילת האתר בגין עלויות אלו, על המתמש חלה האחריות לבדוק אילו עלויות נוספות הוא אמור לשלם בגין שילוח בינלאומי למדינתו.

4.      יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך ו/או יתעכב ו/או לא יסופק ללקוח בעקבות אי תשלום מיסי היבוא, לרבות מכס באותה מדינה ו/או עיכוב של הרשויות באותה המדינה, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכך.

 

ביטול עסקה:

 

1.      אנו מקפידים על איכות המוצרים המוצגים באתר וכן על משלוח המוצר בצורה אשר תבטיח את הגעתו שלם ותקין ועל כן ביטול העסקה והחזרת המוצר יתאפשרו בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981

2.      ביטול הרכישה והחזרת המוצרים תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 הוראות חוק המכר, התשכ"ח-1968 , ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר כפי שתקבע מעת לעת.

3.      בקשה לביטול / שינוי עסקה מהסיבות המנויות בתקנון זה ו/או בחוק הגנת הצרכן תעשה בכתב ותשלח למייל :  damigold555@gmail.com   על המשתמש לוודא קבלת הבקשה במייל.           משתמש ששלח בקשת ביטול ולא קיבל אישור על קבלתו במייל חוזר חזקה כי מייל זה לא הגיע ליעדו. הטיפול בבקשה יעשה בתוך 5 ימי עסקים מיום קבלת המייל.

4.      ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על מוצרים מהאתר שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה אשר מקורה במפעילת האתר, ניתן לקבל עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר מביניהם, כאשר מדובר במוצר/ים שנרכש/ו במחיר מלא, על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו /הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.

5.      בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים:                                           מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות.

מוצרים שעל פי דין אין להחזירם, מוצרים פסידים- מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק, עסקאות לרכישת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה. במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו. בביטול עסקה עלות החזרת המוצר, האחריות לשליחת המוצר וקבלתו על הספק היא של הלקוח. לקוח שלא החזיר מוצר במועד ו/או לא עמד בתנאי מתנאי ביטול אלה לא יוכל לטעון לביטול העסקה.

6.      ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה(כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים-תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד-תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה).

7.      במקרה  של ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן  מפעילת האתר ו/או החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה, ו/או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מבניהם.

8.      מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיפים אלו, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.

9.      כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, מיום ביצוע ההזמנה עד 48 שעות מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14 (ג)(ב) לחוק הגנת הצרכן.

10. מפעיל האתר רשאי להפסיק את מכירת המוצרים באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד המוצרים ו/או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.

11. ניתן לבטל עסקה ככל והמוצר לא היה בשימוש, לא הוסר ממנו עיטוף ו/או חוליות, לא ניזוק, לא נפגם ולא עבר כל שינוי. יש להחזיר את המוצר לכתובת החברה המופיעה על המוצר אותו הזמנתם ו/או באתר זה, כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית בצרוף חשבונית מקור.

12. ביטול עסקה בעקבות פגם במוצר ו/או אי התאמה יתאפשר עד 14 יום מיום קבלת המוצר, ניתן יהיה לבטל את העסקה או להחליף, החזרת המוצר וביטול העסקה או החלפה מעבר ל-14 יום לא יתאפשר, וכל זאת בכפוף לתנאי האחריות הקבועים ליד כל מוצר, במקרה של פגם ו/או אי התאמה דמי המשלוח בשנית יחולו על מפעילת האתר.

13. בטענה של פגם או אי התאמה במוצר, למפעילת האתר יהיה את השיקול דעת הבלעדי לקביעה האם מדובר בפגם ו/או באי התאמה.

14. ביטול מלא וסופי של הזמנה יתבצע רק לאחר בדיקת המוצר על ידינו ורק לאחר שנקבע על ידנו כי המוצר תקין ולא נעשה בו כל שינוי ו/או שימוש ו/או פגם. במקרה של הסרת הניילון והמדבקות והאריזה העוטפות את המוצר יחשב הדבר כשימוש במוצר ולא יהיה ניתן לבטל עסקה בגין מוצר זה.

15. ביטול רכישה מצד המזמין: א. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור: ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל damigold555@gmail.com    , ביטול עסקה ע"י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14 ג' (ד) לחוק הגנת הצרכן , ביטול העסקה ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.  החזרת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו תתבצע על חשבון הקונה בדואר רשום לכתובת החברה .

16. ביטול רכישה מצד מפעילת האתר ו/או החברה:  מפעילת האתר ו/או החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו. או לדרוש זיהוי או אימות של אמצעי תשלום של לקוח מסויים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, באם לא תהיה הסכמה מצד הלקוח/ה הדבר יגרום לביטולה המיידי של העסקה והחזרתם של המוצרים למלאי האתר. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או פיי פאל של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

 

החלפות:

 

1.      ניתן לבצע החלפה של מוצר ככל וקיימת טעות במוצר המוזמן. החלפה תתאפשר רק בתנאי ולא נעשה שימוש המוצר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.

2.      יש לאשר את החלפה מול שירות הלקוחות של החברה ו/או מפעילת האתר, רק לאחר אישור שירות הלקוחות תתאפשר החלפה ויקבע המועד והתנאים לביצוע.

3.      את ההחלפה עצמה יהיה ניתן לבצע באמצעות שליח בלבד בעלות  60 ₪  , במועד שנקבע.      אי עמידה במועד הנקבע מבלי לקבל את אישור החברה יבטל את אישור החברה / ו/או מפעילת האתר להחלפת המוצר.

4.      ביטול זכאות לביצוע עסקאות- אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה למנוע מלקוחות / משתמשים מסוימים את הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בשירותי החברה ו/או מפעילת האתר בכללותם בכל אחד מהמקרים האלו:

במידה ונפלה טעות קולמוס במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר . / מסירת פרטים שגויים במכוון בעת ביצוע הזמנה. / גרימת נזק ו/או פגיעה באתר זה ו/או בצד שלישי כלשהו הקשור לאתר זה.

/ביצע מעשה בלתי חוקי או שותפות למעשה שכזה. / קיים חוב לחברה ו/או לצד שלישי הקשור עמה וחוב זה אינו נפרע במועד. / בוצעה הפרה כלשהי של תנאי הסכם זה.

 

קישורים והפניות באתר:

 

1.      כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

2.      מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או בהסתמכות עליהם.

3.      מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

4.       ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים, (להלן:"קישורים" ).

5.      אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

6.      קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בהקשר לכך.

7.      אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

8.      מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר- שיגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 

1.      כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של מפעילי האתר ו/או החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2.      כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעילת האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש .

3.      החומרים והשירותים המוצעים באתר זה, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או כל חוקי קניין רוחני אחרים. כל שימוש ללא הרשאה מפורשת של דאמי גולד  ו/או החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בחומרים או בשירותים או במוצרים המוצעים באתר זה לא לשימוש לו הם נועדו עלולים להפר חוקים אלה ולהפר את תנאי השימוש המוגדרים באתר זה והקבועים בחוק.

4.      זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם  www.damigold.com  של האתר סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה, אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

5.      אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק, ולהשתמש בכל צורה במידע ו/או תמונה מהאתר מבלי לקבל את רשותם המפורשת, בכתב, של בעלי ו/או מנהלי החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מישהו מטעמה ולפעול בהתאם להרשאה זו בלבד.

6.      כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

7.      מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, יובהר כי החברה ו/או מפעילת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

8.      המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן קבוע עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

9.      אין להשתמש ו/או להציג את המוצרים והמידע הקיים באתר זה במלואו ו/או בחלקו, באתר אינטרנט אחר או בכל מקור מידע אחר, ובכל דרך,

בנוסף לחומרים והשירותים המוצעים באתר זה על ידי דאמי גולד ו/או מפעילת האתר ו/או החברה יכול ויהיו מוצעים באתר מוצרים, מידע ושירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן "שירותי צד ג'") שירותי צד ג' עלולים להיות כפופים להסכמים נפרדים הנלווים לשירותים הללו. הנהלת האתר אינה אחראית ואינה נוטלת כל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא ביחס לשירותי צד ג' ו/או מוצרים אשר יסופקו ע"י צד ג'.

10. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל , בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר ו/או החברה.

11. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו"ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מישהו מטעמה.

אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

12. הנהלת האתר ו/או מפעלית האתר ו/או החברה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר ו/או מפעילת האתר.

13. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים.

14. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

15. בכל מקרה כי גולש באתר זה סבור כי קיימת הפרה כלשהי באתר לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני של צד ג' יש לפעול בהתאם לנוהל "התראה והסרה" לפיו יש לעדכן בכתב את הנהלת האתר בדבר הפרה זו במייל  damigold.555@gamil.com

אנו נבחן כל פנייה ונפעל בהתאם לכל דין.

16. מפעילת האתר ו/או החברה /ואו מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

17. בכל מקרה מפעילת האתר ו/או החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

18. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה , בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

19.  כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתנה למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין.

20. כל ס' בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

 

מבצעי מכירות:

 

1.      מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

2.      במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי ( לפי המוקדם מבניהם ), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

3.      מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

 

סימנים מסחריים :

1.    המותג  דאמי גולד   damidold  שם המותג וכן הדומיין של אתר זה ושל כל אתר אחר של החברה ו/או מי מטעמה, הינם סימני המסחר של דאמי גולד  damigold  ו/או מי מטעמה בלבד (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ואין לעשות בהם שימוש מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.

 

 

 

דין ושיפוט:

 

1.      הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

וזאת בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל.

2.      בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי )תל אביב –יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

3.      הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 

הפסקת שימוש ושיפוי:

 

1.      מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP  וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

2.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי או הפייפל של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

3.      במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמה והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

4.      המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו למפעילת האתר  ו/או החברה ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך המשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

5.      מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

המחאת זכויות וחובות:

 

1.      מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה , בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל / רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא יפגעו מעצם העברת הבעלות.

2.      במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד שלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 

 

 

שימושים אסורים:

 

1.      המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

2.      המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

3.      המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא , זכות כלשהיא מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעלית האתר, ו/או החברה ו/או מי מטעמה.

מפעילת האתר ו/או החברה מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת הזכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

 

תנאים נוספים:

 

1.      השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקוו התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

2.      המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.      רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4.      אלא אם הוכיח המשתמש אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של המשתמש תיחשב כפעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש עצמו.

 

שעות הפעילות ברכישה באתר:

 

1.      הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

2.      שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות , הינן כדלקמן: ימים א'-ה'  9:00-19:00

ובימי שישי מ- 9:00-13:00

3.      מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

4.      לקבלת פרטים נוספים: הנכם מוזמנים לפנות בדואר אלקטרוני  damigold.555@gmail.com   הפנייה תיעשה תוך ציון פרטים מלאים והנהלת האתר ו/או מפעילת האתר מבטיחה לטפל בפניותכם בזריזות וביעילות.

 

            

טואול - בניית אתרים